Illustrasjon KADABRA

Diahelse er ett samhandlingsprosjekt mellom frisklivsentralen i Drammen kommune, Fjell legesenter og Vestre Viken HF, Drammen sykehus. Prosjektet skal utvikle ett forebyggingstilbud som er spesielt tilrettelagt for innvandrerkvinner med diabetes. DiaHelse-teamet har lang erfaring med lignende tjenester for målgruppen, men møter stadige utfordringer i forhold til rekruttering, brukerens forståelse for egen helse, og til å motivere til varig endret levevane.

Med hjelp fra Norsk Form og Helsedirektoratet har Drammen kommune anskaffet designtjenester fra byrået Kadabra. Designerne skal bistå med utvikling av løsninger og tiltak som sikrer at tilbudet møter behovene til målgruppa og gir en god brukeropplevelse.

Design gjennom dialog

Designere er drillet i brukerorientering, og brukerens behov er drivkraften til forbedring og utvikling. Dette kjenner vi igjen fra produktdesign, som er ett godt dokumentert verktøy i næringslivet. Ett nytt designfelt er tjenestedesign – her overfører vi den samme “design tenkningen” til tjenesteutvikling. Overordnet kan vi si at designere jobber systematisk for å skape opplevelser som møter brukerens forventninger til tjenesten. På ett praktisk nivå jobber designeren med kontaktpunktene i tjenesten. Informasjon i brev og brosjyrer, websider og daglige rutiner er med på å skape en sammenhengende opplevelse. Designeren letter etter muligheter til forbedring og innovasjon, både når det gjelder økonomi, effektivitet og trivsel.

Designprosessen i DiaHelse er fokusert på brukere. Tilbudet skal møte målgruppas forventninger og behov i hverdagen. Samtidig skal prosjektet forsteke DiaHelse-teamets evne til å levere gode tjenester. For å finne passende tiltak gjennomføres derfor prosjektet med en høy grad av brukermedvirkning; både fra målgruppa og personellet som utfører tilbudet.Brukere og eksperter er med på å oppdage og skaffe innsikt i problemområdet, definere problemstillingen, og som aktive utøvere av ideutvikling og utprøving.

Likeverdige helsetilbud

I Norge er en av grunnpilarene for helsetjenesten et likeverdig helsetilbud, uavhengig av bakgrunn og etnisitet. Likevel ser vi at mange ikke får det tilbudet de har behov for, ofte på grunn av kulturforskjeller og språkvansker. Dette er en medvirkende årsak til økende ulikhet i helsetilstanden i befolkningen.

Denne designprosessen sikrer at brukerens behov blir møtt i utviklingen av det nye tilbudet. Slik vil DiaHelse gi en bedre brukeropplevelse, og bedre ressursutnyttelse for foretaket- og kommune-helsetjenesten.


Kadabra har pekt ut utfordringer innen de tre overordnede etapper i brukerferden. Illustrasjon: Kadabra

Fysioteket tilbyr idag en tjeneste for “Trening på resept”. Kadabra har definert at servicetilbudet grovt sett kan deles i tre etapper som brukeren går gjennom:

1.Brukeren oppdager tilbudet. Dette skjer idag i hovedsak gjennom henvisning fra lege – “Trening på resept”. Hvordan når man ut til denne målgruppen? Hvordan formidle hva tilbudet er og hvorfor det er viktig? Stikkord: Manglende kanaler, språkvansker, familiesituasjoner lite kunnskap.

2.Brukeren gjennomfører opplæring og trening. Dette skjer idag gjennom fysisk trening og teoriopplæring. Hvilken kunnskap skal formidles, og hvordan? Hvordan skaper man mestringsfølelse? Hvordan legge opp tilbudet slik at det blir praktisk for brukerens hverdag?

3. Brukeren gjør seg ferdig med tilbudet, og blir fulgt opp. Hvordan skaper man en bro over til andre tilbud som finnes i Drammen kommune? Hvordan kan man følge opp brukerne? Hvordan vet man at tilbudet er en suksess?

Følg design prosessen her på designoghelse.no

Denne bloggen følger design prosessen i prosjektet DiaHelse, og vi skriver om nærligende tema. Følg med neste post som handler om oppstarten av prosjektet.